شنبه, 31 فروردين 1398
  • EN
بهداشت
بهداشت حرفه اي (Occupational Health )

 

بهداشت حرفه اي (شغلي) علمي از بهداشت است كه با مسائل بهداشتي و درماني افرادي كه به كار اشتغال دارند سر و كار دارد.                                                                             

 

تعريف بيماري حرفه اي(شغلي)

 

بيماريي است كه به علت اشتغال به يك كار و تحت تآثير شرايط موجود در آن ايجاد مي شود.

 
طبقه بندي عوامل زيان آور ايجاد بيماري حرفه اي در محيط كار:

 

1.       عوامل فيزيكي مثل نور ، سر و صدا ، تشعشع ، فشار و ...

2.       عوامل شيميايي مثل اسيد ها ، بازها ، گرد و غبار هاي سمي و ...

3.      عوامل مكانيكي مثل قرارگرفتن بدن در وضعيت نامناسب حين كار با ماشين آلات

4.      عوامل بيولوژيكي مثل ويروس ها ، انگل ها ، قارچ ها و...

5.      عوامل روحي و رواني مثل نارضايتي از شغل ، عدم موفقيت در شغل و ...

 

اهداف اصلي در بهداشت حرفه اي

 

1.       حفاظت از سلامتي كاركنان در مقابل عوامل زيان آور محيط كار

2.       جلوگيري از بيماري زايي شرايط نامساعد محيط كار

3.      بكار گماردن كاركنان به كارهايي كه متناسب با توانايي هاي جسمي ، رواني و اجتماعي آنها باشد

 

شايان ذكر آن كه از راه كارهاي دسترسي به اين امر انجام معاينات پزشكي بدو استخدام ، معاينات پزشكي اختصاصي و دوره اي و ... مي باشد و نيز ياد آور مشود كه در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامتي كاركنان فاكتورهاي زير مؤثر است :

·          رعايت رژيم غذايي مناسب

·          كاهش استرس

·          انجام فعاليت هاي بدني مناسب

·          برقراري ارتباط مؤثر و صميمانه

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عملكرد اداره بهداشت در سال 1395


1 . معاینات شغلی( دوره اي) کارکنان رسمی به تعداد 931 نفر به ميزان 89.7  درصد كل كاركنان و معاينات شغلي پيمانكاران ( بدواستخدام و دوره اي )  به تعداد 1305 نفر  به ميزان  93  درصد كاركنان پيمانكار در سال جاري انجام گرديده است.

2. پایش و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار بشرح جدول ذيل انجام گرديده است :سروصدا به تعداد 1764 ايستگاه محلهاي منتخب درسطح مجتمع كه ازاين تعداد  به ميزان 52.5 درصد ايستگاهها در محدوده استاندارد بوده است. اندازه گيري ميزان روشنایی در 1484  ايستگاه كه ازاين تعداد به ميزان 38.5 درصد در حد استاندارد بوده است. اندازه گيري ميزان  گازهاوبخارات در 25 ايستگاه كه از اين تعداد ميزان 76درصد در محدوده  استاندارد  بوده است. اندازه گيري ميزان شدت اشعه IR و UV مجموعا در46  ايستگاه كه از اين تعداد100 درصد ايستگاهها درمحدوده استاندارد بوده است . اندازه گيري ميزان گرد وغبار در 40 ايستگاه كه از اين تعداد ميزان 90درصد در محدوده استاندارد بوده است. اندازه گيري استرس حرارتي در 9 ايستگاه كه از اين تعداد ميزان 55.5درصد در محدوده استاندارد بوده است.

3- براساس نتايج اندازه گيري هاي محيطي صورت گرفته ازمحلهاي منتخب سطح مجتمع ، تعداد 27 فقره فرم اقدام اصلاحي بهداشت تنظيم و به مبادي ذيربط ارسال گرديده است .

4. اندازه گيري وارزشيابي عوامل زيان آور محيط كاردر محلهاي منتخب مجتمع توسط پيمانكار منتخب شركت ايمن كيا صنعت حسب قرارداد مربوطه طي دو مرحله  انجام شد وگزارشات دريافت گرديده است .

5- تهيه ، و توزيع پيامهاي بهداشتي ، پوستر و  پمفلت در تابلوي اعلانات و اطلاع رساني ازطريق شبكه كامپيوتري مجتمع صورت گرفته است كه در اين ارتباط در سال جاري 17 عنوان پيام سلامت ، 7  عنوان اطلاعيه ،2 عنوان پمفلت و 4 سري سوالات مسابقه بهداشت با تيراژ  1040  نسخه توزيع گرديده است.

 
 

6-  بمناسبت هاي بهداشتي روز جهاني بهداشت، هفته سلامت و روز جهاني بهداشت حرفه اي سمينار با مشاركت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت فارس در محل آمفي تاتر اداره آموزش با حضور مديريت محترم مجتمع، رؤساو معاونين واحدها ، كارشناسان بهداشت ، درمان صنعت نفت فارس و جمع كثيري از پرسنل رسمي و پيمانكار برگزار گرديد.

7- نظر سنجي ازميزان رضايتمندي كاركنان از برنامه هاي غذايي ورستوران هاي مجتمع انجام گرديدوبراساس نتايج بدست آمده ميزان رضايت كلي شركت كنندگان درنظر سنجي بميزان   3/82  درصد بوده است .

8- در ارتباط با كنترل حشرات و جوندگان موذي عمليات سم پاشي و طعمه گذاري و لكه گيري  براساس قرارداد منعقده با پيمانكارمنتخب   ( شركت سم پخش ) در مناطق سه گانه مجتمع،  تاسيسات

 مجاور مشتمل بركمپ، سنگ شكن ، محدوده طرح سوم اوره و آمونياك و درياچه نمك  انجام گرديد.

9- درمراسمي كه به مناسبت روز جهاني بهداشت حرفه اي ازسوي مركزبهداشت شهرستان مرودشت درمحل واحد توليدي خوراك دام وطيورفارس برپا گرديد ضمن بازديد از محل مذكور ،از كارشناسان برتر بهداشت حرفه اي شهرستان و واحدها توليدي قدرداني بعمل آمد كه دراين خصوص از كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي مجتمع و نيزكارشناس شركت گسترش  با اهداء لوح ، تقدير بعمل آمد ..
10-كنترل كمي وكيفي اب شرب مجتمع ،طرح سوم وتاسيسات مجاور با انجام آزمايشات  شيميايي و ميكروبي  وآناليز توسط آزمايشگاه معتمد (سازمان آبفا )انجام گرديده است .

11- درطي تعميرات اساسي منطقه دو كارشناسان بهداشت نظارت و بازديدهاي مستمر برجنبه هاي بهداشتي محوطه واحدهاي عملياتي، رستورانها، محلهاي تهيه و آماده سازي نوشيدنيها و مواد غذايي و همچنين پايش وارزيابي عوامل زيان آور محيط كا ر، كنترل كيفي آب شرب در منابع توزيع ، نظارت بر جمع آوري و ساماندهي مواد زائد جامد را بعمل آورده اند.

12-  كنترل وضعيت سلامت متقاضيان كار در تعميرات اساسي منطقه دو در بدو استخدام با نظارت كارشناسان بهداشت انجام شده است.دراين ارتباط تعداد 892 نفر فرم خود اظهاري  تكميل گرديد .

13- مميزي مراقبتي سيستم IMS , HSE-MS توسط شركتIMQ  و همچنين ارزيابي سيستم تعالي مدل EFQM  انجام گرديد كه بخش بهداشت درفرايند مميزي  و ارزيابي حضور فعال داشته است.

14-بازديد از واحدهاي مختلف مجتمع به منظور بازنگري در شناسنامه بهداشت حرفه اي واحدها وتكميل فرمهاي مربوطه / بازديد دوره اي از جعبه كمكهاي اوليه  و اتوبوس هاي اياب و ذهاب/ كنترل

 اقلام بهداشتي عمدتا مشتمل بر: مواد پروتيني و شوينده /برگزاري كميته بهداشت وتغذيه با حضور مديريت محترم مجتمع ازديگر اقدامات واحد بهداشت درسال 95 بوده است .

15-پيگيري و اجراي برنامه هاي مبارزه با حشرات وجوندگان در واحدهاي مختلف مجتمع  با هماهنگي امور اداري انجام گرديده است.

16- مشاركت دراجراي دوره هاي اموزشي و ارائه دوره هاي مربوط به بهداشت ازجمله اصول عمومي بهداشت ، ارگونومي ، بهداشت حرفه ي وبيماريهاي ناشي ازكار وارائه به كاراموزان وكاركنان مجتمع انجام گرديده است .  

17- نظارت بر كميت و كيفيت برنامه غذايي رستورا نهاي مجتمع با مشاركت كارشناس تغذيه انجام گرديده است. همچنين پيگيري انجام بهسازي هاي لازم در ارتباط با رستورانهاي مجتمع صورت گرفته است.


DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0