ليست برخي از پروژه هاي مهم انجام شده طي سالهاي 1390 تا 1395
 • اجراي پروژه مكانيزم توسعه پاك (Clean Development Mechanism)
 • جايگزيني سيستم هاي كنترل  و حفاظت برخي واحد هاي قديمي با سامانه هاي نوين
 • بهسازي لرزه اي در واحد هاي عملياتي ( براي نخستين بار در صنعت پتروشيمي كشور)                                                   
 •  نوسازي سامانه حفاظت براي مخزن قديمي آمونياك      
 • افزايش ظرفيت واحد اوره منطقه 2 ( نزديك به  25% ظرفيت اسمي)
 • نصب راكتور حذف هيدروژن از گاز CO2 ورودي به واحد اوره 2                                  
 • نصب پمپ سوم آمونياك در واحد اوره منطقه 2 به منظور پايداري تأمين خوراك در ظرفيت بالاي توليد
 • استفاده از اوره فرمالدهيد  (UFC-85) به عنوان ماده ضد كلوخه به اوره پريل
 • نوسازي سيستم هاي كنترل لرزش  توربو ژنراتورها و كمپرسورهاي هوا در نيروگاه منطقه 2
 • جايگزين نمودن  Bubble Cap به جاي مخلوط كوارتز با چسب در مبدل هاي يوني
 • ايجاد امكانات بارگيري كودهاي شيميايي در كيسه هاي حجيم ( BIG BAG )
 • افزايش ظرفيت انبارش اوره به ميزان 50 درصد
 • بهسازي حوضچه هاي تبخيري
 • طراحي و ساخت ابتكاري تبخيركن هاي پاششي جهت افزايش تبخير در حوضچه هاي انباشت پساب
 • ايجاد امكانات بارگيري متانول در بشكه
 • اتمام پروژه مطالعاتي اتصال مجتمع پتروشيمي شيراز به راه آهن شيراز - اصفهان
 • عمليات عظيم آب رساني به واحدهاي آمونياك و اوره سوم بطول 50 كيلومتر
 • احداث دو دستگاه مخزن سيماني هريك به حجم 10 هزار متر مكعب به منظور ذخيره سازي آب
 •  انتقال خطوط ارتباطی سرويس هاي جانبي به منظور راه اندازي واحدهاي منطقه 3
 •  اجراي پروژه انتقال قدرت به ميزان 20 مگاوات بين نيروگاه منطقه 2 و نيروگاه منطقه 3
 • اجراي پروژه انتقال آمونياك بين مخازن موجود در واحد آمونياك منطقه2 و مخازن آمونياك 3
 • بازيافت حجم قابل توجهي از پساب هاي توليدي و تلاش در جهت كاستن از ميزان پساب هاي صنعتي 
 • احداث و بهسازي  مسير هاي مورد لزوم براي انتقال محصولات توليد شده در واحد اوره 3  توسط كاميون
   
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0